Теория

Изпитни въпроси за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Теми за кандидат-водачи от категории М, А, В, Т

Тема 1: ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Тема 2: ПЪТИЩАТА И УЛИЦИТЕ, ПО КОИТО СЕ ДВИЖИМ

Тема 3: ДРУГИТЕ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО И ОСОБЕНОСТИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Тема 4: РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО

Тема 5: РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НЕРЕЛСОВИТЕ ППС ВЪРХУ ПЪТЯ

Тема 6: СКОРОСТ, ДИСТАНЦИЯ, НАМАЛЯВАНЕ НА СКОРОСТТА

Тема 7: МАНЕВРИ

Тема 8: ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ КРЪСТОВИЩЕ, ПЪТЕН ВЪЗЕЛ, ТУНЕЛ, СТЕСНЕН УЧАСТЪК ОТ ПЪТЯ, ЖП ПРЕЛЕЗ

Тема 9: ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМАГИСТРАЛА И АВТОМОБИЛЕН ПЪТ

Тема 10: СПИРКИ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ОТ РЕДОВНИТЕ ЛИНИИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ; ЖИЛИЩНА ЗОНА

Тема 11: СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА НЯКОИ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО

Тема 12: ПРЕСТОЙ, ПАРКИРАНЕ, МПС, СПРЯНО ПОРАДИ ПОВРЕДА

Тема 13: НЕБЛАГОПРИЯТНО ВРЕМЕ ЗА ПЪТУВАНЕ, ГОДИШНИТЕ СЕЗОНИ И УПРАВЛЕНИЕТО НА МПС

Тема 14: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЪТУВАНЕТО

Тема 15: ЗНАЧЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ПСИХО-МОТОРНИТЕ ФУНКЦИИ, БДИТЕЛНОСТТА НА ВОДАЧА И СЪОБРАЗЯВАНЕТО С ДЕЙСТВИЯТА НА ДРУГИТЕ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО

Тема 16: ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВОДАЧА

Тема 17: АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

Тема 18: ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ВОДАЧА ПРИ ПЪТНОТРАНСПОРТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ

Тема 19: ОБЩО УСТРОЙСТВО НА МПС